Hare Murare Madhu Kaitabha Hare Lyrics

Posted by & filed under , .


Song: Hare Murare Madhu Kaitabha Hare
Movie: Anand Math
Singer(s): Hemant Kumar, Geeta Dutt
Music By: Hemant Kumar

Hare murare madhu kaitabha hare
Gopala govinda mukunda shaure

Pralaya payodhi jale, dhrutavan asi vedam
Vihita vahitra charitram akhedam
Keshava, dharta mina sharira, jay jagadisha hare

Chalaayasi wikramane, balim adbhuta wamana
Pada nakha nira janita jana pawana
Keshava, dharta wamana rupa, jay jagadisha hare

Witarasi dikshu rane, dik-pati kamaniyam
Dasha-mukha mouli balim ramaniyam
Keshava, dharta rama sharira, jay jagadisha hare

Nindasi yajnya wider-ahaha shruti jatam
Sadaaya hrudaaya darshita pashu ghatam
Keshava, dharta buddha sharira, jay jagadisha hare

Mlechcha nivaha nidhane kalaayasi karavalam
Dhumaketum iwa kimapi karalam
Keshava, dharta kalki sharira, jay jagadisha hare

Wedan uddharate, jagan nivahate, bhugolam ud-bibhrate
Daityam darayatem balim chalayate, kshatra kshayam kurvate
Poulasyam jayate, halam kalayate, karunyam atanvate
Mlechchan murchayate, dashakruti krute, krushnaya tubhyam namah